Par IT biznesā

IT pienesums klienta biznesā

Kā jau zināms, ir daudz dažādu modeļu, kā ilustrēt uzņēmuma nodaļas un to svarīgumu (skati piemēru attēlā "Bizness IT perspektīvā"). Taču kopējs visiem ir tas, ka vienlaikus un vienbalsīgi katras nodaļas pārstāvji akcentē savu nozīmīgumu, uzsverot, ka viņu ieguldījums uzņēmuma darbības nodrošināšanā ir teju svarīgākais, tādējādi velkot finansējuma sadales "deķīti" savā virzienā. Zināmā mērā taisnība jau vien ir, un īpaši taisnība ir visiem tiem, kuri apzinās, ka uzņēmums ir dzīvs organisms, kur vissvarīgākais ir katra pienesums

Bizness IT perspektīvā 
SIA "iT on" ilustrācija

Mūsu pakalpojumu sniegšanas vadlīnijas paredz, ka mūsu uzdevums nav pārspīlēt IT nozīmīgumu, lai arī dzīvojam laikmetā, kad atkarībā no IT pielietojuma un klienta darbības veida, tieši IT vai nu būtiski ietekmē vai nu pilnībā nosaka uzņēmējdarbību un tās panākumus. 
Mēs uzsveram, ka IT ir tik pat svarīgs instruments kā labs mārketings, profesionāla komanda, finanšu un procesu vadība, kā arī, protams, - tālredzīgi saprātīga nākotnes plānošana. 

Bet šoreiz ne par pārspīlētu svarīgumu, bet par IT  vienu no stabilajām uzņēmējdarbības "krēsla" kājām, kas prasa uzmanību un investīcijas perspektīvā. Objektīvi galvenokārt tāpēc, ka tehnoloģiskie risinājumi šajā "jauno tehnoloģiju laikmetā", piemēram: 

 • atsevišķos uzņēmējdarbības gadījumos ir galvenais instruments, kas vispār rada iespēju nodarboties ar savu uzņēmējdarbību, 
 • vai atbalstošais instruments, kas gan palīdz izmaksu optimizēšanā, gan sekmē uzņēmuma kopējo rentabilitāti. 
Rezumējot augstāk minēto: ja IT risinājumu jautājumus novērtē par zemu vai arī pārvērtē, vai arī tehniku, sistēmas un tīkla risinājumus nepienācīgi apkalpo, tad IT uzņēmējdarbību diemžēl mēdz arī kavēt. 

Aicinām uzņēmējus "trāpīt mērķī". Proti, uzraudzīt, sakārtot un plānot (!) IT jautājumus, lai novērstu jebkādu iespējamību notikumam, kad IT jautājumi kļūst par "lauzto" uzņēmējdarbības "krēsla" kāju!  

TOP 3 sadarbības problēmas ar IT speciālistiem

Mūsu pieredze liecina, ka Latvijā mikro līdz vidējo uzņēmumu sektorā, ir ļoti izplatīta IT daļas un uzņēmumu vadītāju nodarbinātība tieši ar seku likvidēšanu, nevis cēloņu preventīvu apzināšanu un laicīgu novēršanu. Proti, visbiežāk šāda nodarbinātība rodas pēc stihiskiem un līdz galam nepārdomātiem, bet steidzīgi ieviestiem IT risinājumiem (ne tikai pagājušo t.s. "trekno" gadu laikā, bet arī šobrīd). Tipiska, bet elementāra kļūda, par ko diemžēl arī uzņēmējs pārmaksā, ir nespēja integrēt steidzīgi iepirkto, dārgo IT sistēmu uzņēmuma biznesa procesos. Mūsu novērojums, ka iemesli  ir meklējami IT speciālista attieksmē un sniegumā. Galvenās TOP3 problēmas mēdz būt šādas:

 • 1. problēma: lai arī daudzos uzņēmumos IT apkalpo speciālisti ar it kā pietiekami labām zināšanām, tomēr samērā bieži zināšanas ir fragmentāras - profesionālisms ir tikai kādā vienā, šaurā pielietojumā. Zināšanas darbinieks papildina pēc principa "kad būs problēma, tad meklēsim risinājumu". Lai arī darba devējs to no sava IT speciālista nekad nesadzirdēs, tomēr situācija dabā - IT tehnikas un sistēmu nedarbošanās - par to liks manīt viennozīmīgi;
 • 2. problēma: kādā citā uzņēmumā IT attīstību ļoti kavē pašu IT darbinieku zemā motivācija, bet citur, ja ar motivāciju viss ir kārtībā, tad vadītājiem nākas pieredzēt sava IT speciālista zemo pieejamību, kas vairāk ir darba devējam iedvestā pārliecība, ka "IT speciālists taču pārslogots un nav zināms, kad pievērsīsies aktuālajiem jautājumiem (...) ". Protams, ir gadījumi, kad IT speciālists tiešām ir pārslogots, taču reizēm "neizrunātais vārds" ir "motivācijas trūkums" un blakusnodarbes;   
 • 3. problēma: plaši ierastais mīts un diemžēl arī realitāte - varbūt IT speciālists ir patiešām labs speciālists, bet ar viņu grūti ir komunicēt vienkāršajiem lietotājiem. Proti, valodas, terminoloģijas un IT speciālista profesijai raksturīgās domāšanas ievirzes dēļ, izveidojas mentālā un cilvēciskā komunikācijas barjera, tādējādi būtiski samazinot jebkura projekta virzīšanas ātrumu uzņēmumā vai arī tā virzīšana "iestrēgst uz nenoteiktu laiku". 
Kā jau saprotams, tad jebkura investīcija IT vajadzībām uzņēmumā pie šādiem scenārijiem ir pielīdzināma dažāda apjoma zaudējumiem. Vienlaikus mierinām, ka tam tā nav jābūt un šis jautājums IR atrisināms, apzinot citus IT pakalpojuma sniedzējus

Ja kādā no šīm situācijām atpazināt sadarbību ar savu IT speciālistu, tad mierinām un apgalvojam: "Jums taisnība - tā tam nav jābūt! Rekomendējam šo jautājumu atrisināt steidzami, jo sadarbībai IR jābūt patīkamai un uz rīcību vērstai." 

Kas ir IT infrastruktūra un serviss? 

IT infrastruktūra ir tādu līdzekļu - iekārtu, programmu un procedūru - kopums, kas uzņēmējdarbību dara iespējamu (it īpaši gadījumos, kad IT risinājumi ir uzņēmējdarbības pamatprocesā - piemēram, e-komercijas/ internetveikala gadījumos) VAI palīdz, atbalsta vai/un aizsargā jau esošu uzņēmējdarbību vai kādas tā daļas (kā finansu un tirdzniecības dokumentu pārvaldes sistēmas, noliktavas uzskaites sistēmas ar visu saistīto aparatūru), nodrošinot uzņēmējdarbības atbalsta procesos. Tas ir: 

 • gan pati iekārta, tās operētājsistēma, pārvaldes, aizsardzības programmatūra, 
 • gan savienojošie tīkli un visa iepriekš minētā aizsardzības, rezerves iekārtas ar savu programmatūru. 
IT infrastruktūras jēdzienā parasti neieskaita dzīvas būtnes - IT servisu lietotājus, to izstrādātājus un uzraudzītājus, ja vien tie nav roboti. 

Lielai daļai uzņēmējiem vajadzīgo funkciju var veikt viena un tā pati infrastruktūra, bet eksistē risinājumi un vajadzības, kad infrastruktūras ir būtiski atšķirīgas vai nodalītas - piemēram: 

 • analogā video novēršanas sistēmas vai IP telefonijas iekārtas var nebūt tieši saistītas ar uzņēmumā lietotajiem datoriem, 
 • vai arī kādas rūpnīcas datorizēta ražošanas līnija visticamāk būs strikti atdalīta no šī uzņēmuma ofisa datortīkla un interneta. 
Mūsdienās arvien būtiskāku lomu ieņem IT infrastruktūras virtualizācijas princips, kad ļauj nodrošināt vairāk IT servisu uz vienas un tās pašas fiziskas aparatūras, kā arī rada iespējamu organizēt augstāku atteices drošību. Izklausās izdevīgi? Apstiprinām: izdevīgi!

IT atbalsts jeb IT serviss ir tāds dzīva darba spēka un nedzīvas dabas līdzekļu kopums, kas ar savu kompetenci, procedūru vai darbu: 

 • veic jaunas IT infrastruktūras plānošanu, radīšanu un sekojošu uzbūvētās (vai jau esošas) IT infrastruktūras uzraudzību, monitoringu, 
 • veic uzņēmumā lietotās IT infrastruktūras attīstības plānošanu un to realizāciju, lai sasniegtu vadības noteiktos un uzstādītos mērķus. 

"Dārgs IT pakalpojums" ir tādas darbības ar IT infrastruktūru, kad tā tiek nepareizi apkalpota vai arī netiek atbilstoši uzraudzīta.IT serviss izvērstākā veidā satur tādu procesu un darbību kopumu, lai veiktu:

 • Vadītāju un īpašnieku konsultācijas par IT pielietojumu un IT attīstības jautājumiem saskaņojot ar vadītāju pieņemto uzņēmuma attīstības un darbības vīziju, mērķiem;
 • IT infrastruktūras, programmatūras darbības novērošanu un optimizāciju, kā arī tās attīstības iespēju pētījumus;
 • IT infrastruktūras attīstības/modernizācijas plānošanu un plāna ieviešanu vai ieviešanas uzraudzību;
 • IT iekārtu izvēli, iegādi, konfigurāciju, un sekojoša to darba spēju uzraudzību;
 • Iekārtu un sistēmu darbības atjaunošanu pēc to bojājuma;
 • Galveno iekārtu atjaunināšanu ražotāja vai programmatūras izstrādātāja noteiktajā veidā un periodiskumā;
 • Koplietošanas vai sistēmu datu rezerves kopēšanu, kā arī šo procesu uzraudzību;
 • Personāla, darbinieku problēmu un doto uzdevumu atrisināšanu;
 • Lietotāju konsultācijas par IT sistēmu un iekārtu izmantošanas efektivitāti.
Gan šie, gan citi, šeit vēl neminētie IT servisa pakalpojumi, spēlē ļoti nozīmīgu lomu ikdienas uzņēmējdarbības procesos. Kā piemērus minam: 
 • gan saziņā/datu apmaiņā ar klientiem/piegādātājiem, 
 • gan uzņēmuma datu vadības sistēmas uzturēšanā (sākot ar grāmatvedības programmām līdz CRM u.c. programmrisinājumiem), 
 • gan sadarbībai ar trešo pusi - datu apmaiņai ar uzraudzības un valsts iestādēm. 

Daļu no šiem uzņēmējdarbības procesiem vairs nav racionāli veikt ārpus IT sistēmām. Prakse rāda, ka ikvienā uzņēmumā pienāk tāds mirklis, kad uzņēmējdarbības atsevišķus procesus izdevīgāk ir automatizēt, piesaistot tiem IT risinājumus. Tādējādi pieaug arī vajadzība un pieprasījums pēc atbildīga IT servisa sniedzējiem un sakārtotas IT infrastruktūras. 

Izsakoties alegorijās

IT infrastruktūras pārvaldīšana ir kā muzikāls izpildījums. IT speciālists ir kā simfoniskā orķestra diriģents.

 Par nopietnām lietām mazliet nenopietni runājot jeb izsakoties alegorijās - IT infrastruktūra ir kā simfoniskais orķestris ar: 

 1. dažādiem instrumentiem (IT tehniku);
 2. skaņām - izpildījumu (programmas, IT servisi); 
 3. un savstarpējo saspēli (tīkls, saziņa); 
 4. kuru vada diriģents (IT servisa  un atbalsta sniedzējs); 
 5. pēc klienta (Tava!) pasūtījuma (IT attīstības plāns uzņēmuma attīstības plāna kontekstā). 


SIA "iT on" mazliet nenopietni par nopietno  

Mūsu diriģentu meistarība slēpjas tajā, ka pie esošiem apstākļiem un saprātīgām investīcijām (bez pārspīlējumiem), mēs panākam, ka klienta orķestris no jauna saspēlējas un priecīgi ieskanās. To darām tāpēc, ka mūsu uzdevums ir ieviest kārtību un harmoniju klienta IT infrastruktūrā un ar prieku šo uzdevumu veicam. 

Ja vien klients vēlas mundrāku izpildījumu (skaņdarbu) - bet lūdzu! - IT tehnika, programmas, tīkls un izpildes temps mainās un paātrinās. Ja klientam vajadzīgs vienmēr paklausīgs, saskanīgs pavadījums - bet lūdzu! - diriģents (IT profesionāļi) par to parūpēsies - ierīces vienmēr klausīs (būs radīta augstu atteices drošība). Bet, ja neklausīs - tad viņš ātri ar tām padarbosies un skanējums atkal atjaunosies. 

Ja klients vēlas "lēti un labi", tad mūzikas tirgū ir atrodami arī šādi piedāvājumi, bet lietojot šādu mūziku:

 • tā var beigties pārāk ātri un negaidīti (skaņdarba ilgums neatbilst gaidām); 
 • tā var būt ar nabadzīgu skaņu/saturu un attiecīgi radot pārāk spilgtu vai nekādu emociju spektru (ierobežotas funkcijas); 
 • Jūs variet sabojāt jebkādu iespaidu par IT vispār vai tā servisu.
Jāatzīmē, ka patiesībā diriģents (IT profesionālis) var arī maz ko pasākt, izvilināt no neskanīga mūzikas instrumenta vai pat nesaderīga orķestra (nolietotas, mazjaudīgas IT tehnikas, programmatūras, nepareizi izveidota tīkla), kādēļ klausītājam (mūsu potenciālajam klientam) ir jābūt uz sadarbību atvērtam, lai mums būtu iespējams noskaidrot klausītāja vēlmes/iespējas un tādējādi kopīgi - saskaņoti un harmoniski - izpildīt pasūtīto partitūru.

Kā jebkurš diriģents, vēloties, lai simfoniskais orķestris ieskanas visā tā varenībā un dod maksimālu gandarījumu (atdevi) tās pasūtītājam (Tev!), mūsu IT servisa sniegšanas laikā mēs dodam priekšroku: 

 1. harmoniskam, optimālam instrumentu skaitam un kvalitātei (pārbaudītai, uzticamai tehnikai samērīgā daudzumā); 
 2. gaumīgām, harmoniskām pasūtījuma skaņām (programmām un produktiem, kas maksimāli objektīvi atbilst klienta biznesam); 
 3. patīkamai saspēlei (ilgtspējīgiem tīkla risinājumiem);
 4. savstarpējai uzticībai, kad klients uztic orķestra vadību pilnībā, tādējādi dodot iespēju pašam pilnībā nodoties skaņdarbam.

Lai izdevies IT infrastruktūras skanējums arī Tavā biznesā!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.